Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Definicje

1.      Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem kancelarialabuda.pl

2.      Porady prawne / konsultacje prawne  – usługa konsultacji prawnej/porady prawnej, przeprowadzana zdalnie przy użyciu środków komunikacji na odległość drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3.      Usługodawca/Administrator – Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łabuda, nr NIP: 6562342281, ul. Targowa 18/926, 25-520 Kielce, e-mail: konsultacje@kancelarialabuda.pl  kontakt@kancelarialabuda.pl

4.      Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie za pośrednictwem Formularza znajdującego się na Stronie bądź bezpośrednio za pośrednictwem adresu e-mail Usługodawcy umieszczonego na Stronie.

5.      Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę o świadczenie usług z Usługodawcą, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

6.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osobą prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

7.      Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564, 5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta;

8.      Regulamin – niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://kancelarialabuda.pl/regulamin/.

9.      Umowa – umowa o świadczenie usług lub dostarczenie/dostęp do produktu elektronicznego świadczonego przez Usługodawcę

10.   Usługa – konsultacja/porada prawna świadczone przez Usługodawcę

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie usług bądź zakup produktów świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

12.  Produkt – treści cyfrowe w postaci produktu elektronicznego świadczonego przez Usługodawcę takiego jak m.in. webinar, kurs online, ebook, dokumenty elektroniczne.

13.   Formularz – formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie kancelarialabuda.pl umożliwiający m.in. kontakt z Usługodawcą, złożenie zapytania, zamówienie Produktu lub Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

14.   E-mail Usługodawcy – adresy poczty elektronicznej Usługodawcy konsultacje@kancelarialabuda.pl  kontakt@kancelarialabuda.pl

15.  Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16.  Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

17.  Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

18.  Polityka prywatności i polityka plików cookies – informacje, warunki i zasady polityki prywatności i plików cookies Strony, dostępne pod  adresem https://kancelarialabuda.pl/polityka-prywatosci-i-polityka-plikow-cookies/.

§ 2

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa m.in. warunki i zasady składania zamówień, ofert, zapytań, zawierania umów na Usługi i Produkty świadczone przez Usługodawcę – Łukasza Łabudę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łabuda, nr NIP: 6562342281, ul. Targowa 18/926, 25-520 Kielce, e-mail: konsultacje@kancelarialabuda.pl  kontakt@kancelarialabuda.pl, tel: +48-729-548-104, za pośrednictwem Strony kancelarialabuda.pl

2.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Strony zgodnie z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, informacjami, zasadami i warunkami Polityki Prywatności i Polityki plików Cookies Strony, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3.      Zamieszczone na Stronie informacje o Usługach i Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i skierowane są do ogółu Użytkowników korzystających ze Strony. Informacje o Usługach i Produktach mogą stanowić zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.      Usługobiorca w razie podjęcia decyzji o dobrowolnym wprowadzeniu danych na Stronie, zobowiązany jest podać je zgodnie z prawdą i stanem faktycznym.

5.      Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6.      Warunkiem korzystania z Usług i Produktów prezentowanych na Stronie jest akceptacja Regulaminu.

§3

Polityka prywatności i polityka plików cookies

1.      Szczegółowe informacje zasady i warunki przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies na Stronie dostępne są pod adresem https://kancelarialabuda.pl/polityka-prywatosci-i-polityka-plikow-cookies/.

2.      Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę korzystającego ze Strony, jest dobrowolne jednak niezbędne do złożenia zapytania, zamówienia, przedstawienia oferty, wymiany informacji, zawarcia i wykonania Umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą.

§4

Usługi i Produkty

1.      Usługodawca świadczy Usługi i Produkty na terytorium Polski oraz w języku polskim.

2.      Usługodawca świadczy odpłatnie Usługi i Produkty o których informuje na Stronie:

1)    za pomocą środków komunikacji na odległość drogą elektroniczną lub telefoniczną;

2)    stacjonarnie w siedzibie Usługodawcy, w związku zamówieniem dokonanym przez Usługobiorcę i zaakceptowanym przez Usługodawcę, drogą elektroniczną lub telefoniczną w terminie wcześniej ustalonym z Usługodawcą.

§5

Minimalne wymagania techniczne

1.      W celu skontaktowania się z Usługodawcą, złożenia zapytania, oferty,  zamówienia  Usług i Produktów elektronicznych oferowanych na Stronie, po stronie Usługobiorcy konieczne jest:

1)   posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia mającego dostęp do sieci Internet  oraz zapewniającego transmisję danych;

2)   posiadanie innych akcesoriów takich jak m.in. klawiatura, umożliwiających prawidłowe  wypełnienie Formularza i prowadzenia korespondencji z Usługodawcą;

3)   posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej w postaci adresu e-mail;

4)   korzystanie z przeglądarek internetowych uwzględniających bieżące aktualizacje, a także aktywną możliwość zapisu plików cookies oraz Javascript;

5)   korzystanie z aplikacji bądź oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików .pdf .doc;

6)   korzystanie z aplikacji bądź oprogramowania umożliwiającego odczytywanie, odtwarzanie plików w formie video, jeśli produkty w takiej formie będą oferowane przez Usługodawcę;

7)   korzystanie numeru telefonu zarejestrowanego na terenie Polski, w przypadku zamówienia lub wyboru sposobu świadczenia Usługi drogą połączenia telefonicznego.

§6

Warunki składania zamówień Usług lub Produktów na Stronie

1.   Usługobiorca może składać zamówienia na Produkty i Usługi za pośrednictwem Strony 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

2.   Usługobiorca w celu uzyskania informacji, wyceny, złożenia zamówienia na Usługi lub Produkty prezentowane na Stronie kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą Formularza lub bezpośrednio za pomocą adresu e-mail udostępnionego na Stronie.

3.   Usługobiorca kontaktując się z Usługodawcą za pomocą Formularza potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Polityką prywatności i Polityką plików cookies oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte.

4.   Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z Polityką prywatności Strony jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skorzystania z możliwości złożenia zapytania, uzyskania informacji, wyceny czy złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

5.   Usługodawca w ciągu 24h od otrzymania zamówienia, zapytania o ofertę Usługi lub Produktu, zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dodatkowych informacji, dokumentów przez Usługobiorcę, w celu odpowiedniej wyceny bądź wykonania usługi.

6.   Usługodawca na zapytania kierowane przez Usługobiorców w dni wolne od pracy, zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

7.   Wypełniając Formularz lub kontaktując się bezpośrednio za pomocą adresu E-mail Usługodawcy, Usługobiorca ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych, adresu e-mail, innych danych kontaktowych m.in. telefonu, adresu zamieszkania, czy danych do faktury VAT niezbędnych do zgodnego z prawem wykonania określonej Usługi lub nabycia Produktu.

8.   Usługobiorca przed akceptacją zamówienia zostanie poinformowany przez Usługodawcę o głównych cechach Usług lub Produktów, wynagrodzeniu za świadczoną usługę lub Produkt, innych kosztach jeżeli takie zostaną przewidziane, ustalonym terminie, formie wykonania i dostawy Usługi lub Produktu, a także o możliwości odstąpienia od umowy na podstawie warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

9.   Złożenie zamówienia przez Usługobiorcę nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

10.    Umowa miedzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaje zawarta w chwili przyjęcia ustalonego wcześniej zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, a realizacja umowy rozpoczyna się po przedpłacie w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy.

11.    Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć Usługodawcy znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty lub inne materiały niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usługi.

12.    Realizacja usługi odbywa się za pomocą środków komunikowania się na odległość drogą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miedzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

13.    Na etapie zamówienia Usługi, Usługobiorca i Usługodawca ustalają czas trwania Usługi oraz jej przedmiot w szczególności poprzez wskazanie konkretnego zakresu merytorycznego, wskazania pytania lub pytań, informacji lub innych kwestii podnoszonych do rozstrzygnięcia.

14.    Modyfikacja pierwotnie udzielonego stanu faktycznego przez Usługobiorcę lub zadanie dodatkowych pytań wykraczających poza zakres przedmiotowy Usługi ustalony przez strony na etapie zamówienia, może skutkować koniecznością dodatkowej wyceny. Usługodawca może udzielić  dodatkowej/uzupełniającej Usługi po zaakceptowaniu i opłaceniu przez Usługobiorcę kwoty wskazanej w ramach dodatkowej wyceny.

15.    Usługodawca może odmówić przyjęcia do wykonania Usługi, w szczególności jeśli jej wykonanie mogłoby naruszyć zasady etyki wykonywania zawodu radcy prawnego, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego, a także  w przypadku gdy Usługodawca nie specjalizuje się w dziedzinie prawa dotyczącej zagadnienia prawnego zawartego w pytaniu Usługobiorcy.

16.    W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w §6 ust. 15 Regulaminu, Usługodawca informuje Usługobiorcę. Z tytułu odmowy przyjęcia do wykonania Usługi, Usługobiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

17.    Usługodawcę obowiązuje tajemnica zawodowa.

§7

Prawa autorskie i Licencja na produkt

1.   Usługodawca wskazuje, że Usługi lub Produkty, a także treści, materiały zawarte na Stronie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tym samym stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub własność intelektualną osób trzecich, które udzieliły właściwych licencji na korzystanie z nich przez Usługodawcę.

2.   Produkty prezentowane za pośrednictwem Strony, jak również będące wynikiem wykonania Usługi zleconej przez Usługobiorcę, podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.   Usługobiorca dokonując zakupu Produktów zobowiązuje się do wykorzystywania ich wyłącznie na użytek własny.

4.   Zabrania się dalszego rozpowszechniania Produktu, publicznego udostępniania części lub całości Produktu, udostępniania osobom trzecim, a także dalszej odsprzedaży bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.

5.   Naruszenie praw autorskich Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§8

Ceny Usług i Produktów

1.    Usługobiorca przed ostateczną akceptacją zamówienia jest poinformowany o cenie Produktu lub Usługi z której chce skorzystać.

2.    Informacja o cenie może znajdować się w opisie oferowanego na stronie Produktu lub Usługi, bądź zostanie indywidulanie określona przez Usługodawcę na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o świadczenie Usług lub sprzedaż Produktu.

3.    Ceny Produktów i Usług oferowanych na Stronie podawane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT.

4.    Usługobiorca zastrzega sobie prawo do:

1)    wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych obowiązujących w wyznaczonych okresach czasu;

2)    wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych dotyczących z góry określonej liczby Usług lub Produktów prezentowanych na Stronie. O możliwości skorzystania z ceny promocyjnej ograniczonej liczby Produktów lub Usług będzie decydowała kolejność składanych zamówień;

3)    udostępniania unikalnych kodów promocyjnych na Produkty i Usługi oferowane na Stronie;

4)    modyfikowania cen Usług i Produktów o których Usługodawca informuje  na Stronie;

5)    wprowadzania nowych Produktów i Usług, bądź wycofania określonych Usług lub Produktów okresowo lub na  stałe;

6)    prowadzenia przedsprzedaży wybranych Usług i Produktów w obniżonej cenie, których premiera na Stronie Usługodawcy jeszcze się nie odbyła. Przedsprzedaż może dotyczyć zamkniętego okresu czasu bądź ograniczonej liczby Usług lub Produktów. Informacje o szczegółowych warunkach przedsprzedaży, każdorazowo będą znajdować się w opisie Produktów lub Usług objętych przedsprzedażą.

5.    Uprawnienia §8 ust. 4 niniejszego Regulaminu nie mają wpływu na ceny Usług i Produktów, co do których zamówienia zostały złożone przed data wejścia w życie modyfikacji cen lub akcji promocyjnych.

6.    Cena widniejąca na Stronie przy określonym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

§9

Formy płatności oraz sposób i termin dostawy

1.          Usługobiorca może dokonać płatności za Usługi i Produkty przelewem poprzez elektroniczny system płatności bądź za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego dokonanego na rachunek bankowy Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o aktualnych danych do dokonania przelewu.

2.          Po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę wyceny oraz szczegółowych warunków świadczenia usługi bądź zakupu produktu oraz dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za pomocą przelewu na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy lub za pomocą elektronicznych systemów płatności, Usługobiorca otrzymuje w terminie uzgodnionym uprzednio z Usługodawcą przedmiotową Usługę lub Produkt drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail, rozmowy telefonicznej lub za pomocą innego środka komunikacji wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Usługodawcę oraz Usługobiorcę.

3.          Do każdego zakupu usługi lub Produktu dokonanego przez Usługobiorcę dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT przesyłanych w formie elektronicznej.

4.          Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie, przesłanie dowodu płatności w wersji elektronicznej i przesłanie jej na adres Usługobiorcy wskazany w formularzu bądź na inny adres e-mailowy Usługobiorcy wcześniej wyraźnie przez niego wskazany.

5.          Oryginał dowodu zakupu Usługobiorca może osobiście odebrać w siedzibie Usługodawcy. Na wcześniejsze żądanie Usługobiorcy, dowód zakupu może zostać doręczony Usługobiorcy w wersji papierowej.

6.          Zamówienie dokonane za pomocą przelewu zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wcześniej zaakceptowanej przez Usługobiorcę kwoty wynagrodzenia dla Usługodawcy oraz w terminie ustalonym przez strony.

7.          Usługodawca dostarcza Usługę lub Produkt w sposób i w terminie wcześniej ustalonym z Usługobiorcą w zależności od rodzaju świadczonej usługi drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość ustalonych przez strony na etapie procesu składania zamówienia.

8.          Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wcześniej ustalonego terminu świadczenia usług lub dostarczenia produktu w szczególnych wypadkach lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługobiorcy jednocześnie wskazując nowy termin realizacji zamówienia.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

1.              Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień  §10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

1)    zawarcia umowy o świadczenie usług, jeśli Usługa została w pełni wykonana przez Usługodawcę, za wyraźną zgodą Usługobiorcy poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia usługi, iż po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy;

2)    nabycia Produktu w postaci treści cyfrowych dostarczonych Usługobiorcy w sposób inny niż na nośniku materialnym, a jednocześnie dostarczenie nastąpiło za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

3.       Usługobiorca w celu odstąpienia od umowy powinien złożyć w terminie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres elektroniczny e-mail lub adres siedziby Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.       W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Usługobiorcę płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Usługobiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy.

5.        Usługodawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w §10 ust. 4 niniejszego Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca. Sprzedawca w porozumieniu z Usługobiorcą, może ustalić inny sposób zwrotu.

6.        W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa uważana jest za niezawartą.

7.        Zawierając umowę Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

8.        Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zamawiając Usługi lub Produkty Usługodawcy i akceptując niniejszy Regulamin, w razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, powinien wskazać dane i okoliczności potwierdzające jego status wynikający z treści przepisu art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

§11

Reklamacja

1.    Usługodawca ma obowiązek świadczenia Usług i Produktów wolnych od wad.

2.    Podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w Kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi.

3.    W przypadku nabycia Produktów lub Usług w obrocie między przedsiębiorcami zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jest wyłączona.

4.    Reklamacje dotyczące nabytych Usług lub Produktów mogą być składane poprzez stosowne oświadczenie na elektroniczny adres e-mail, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Uprawniony może w tym celu skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.    Reklamacja powinna zawierać w szczególności oznaczenie uprawnionego składającego reklamację umożliwiające jego identyfikację poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, wskazanie Usługi lub Produktu którego dotyczy reklamacja, wskazanie wady będącej podstawą złożenia reklamacji oraz daty jej wystąpienia, a także przedstawienie żądań przez osobę składającą oświadczenia o reklamacji.

6.    Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o reklamacji.  

7.    Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zamawiając Usługi lub Produkty Usługodawcy i akceptując niniejszy Regulamin, w razie skorzystania z prawa do złożenia reklamacji, powinien wskazać dane  i okoliczności potwierdzające jego status wynikający z treści przepisu art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

§12

 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Usługodawca dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów w zakresie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń z Konsumentem.

2.    Konsument jest uprawniony do:

1)    złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;

2)    złożenia wniosku o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

3)    skorzystania z platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr;

4)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

3.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów w zakresie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§13

Postanowienia końcowe

  1. W razie zaistnienia wątpliwości Usługodawca wskazuje, iż żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ograniczają praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art. 38.a ustawy o prawach konsumenta, które przysługują wskazanym podmiotom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W razie zaistnienia postanowień o takim charakterze, stosowane będą odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
  4. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a podmiotem innym niż Konsument zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021r.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę na Stronie.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian, realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Close Bitnami banner
Bitnami