Polityka prywatności
i
Polityka plików cookies

§1

Informacje ogólne

Szanuję Twoje prawo do prywatności, dlatego jako Administrator danych przetwarzam Twoje dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwaną dalej RODO.

Tym samym przygotowałem dla Ciebie informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywaniu plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej kancelarialabuda.pl (dalej zwaną Stroną) oraz strony fanpage w serwisie Facebook Łukasz Łabuda Radca Prawny @lukaszlabudaprawnik.

§2

Administrator danych

1.    Administratorem strony jest Łukasz Łabuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łabuda nr NIP:6562342281, nr REGON: 387681224 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Z Administratorem danych można kontaktować się:

a)      pod adresem korespondencyjnym: Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łabuda, ul. Targowa 18, lok. 926, 25-520 Kielce;

b)      pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@kancelarialabuda.pl

3.    Polityka prywatności i polityka plików cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkowników Strony.

4.    Zmiany Polityki prywatności i Polityki plików cookies wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie.

§3

Bezpieczeństwo danych

1.    Administrator dokłada wszelkich starań by chronić Stronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i zagwarantować poufność wszelkich przekazanych przez Użytkownika danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

2.    Dostęp do danych udzielany jest jedynie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, a także które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Strony.

§4

Uprawnienia Użytkownika

1.    Każda osoba której dane dotyczą, ma prawo:

1)    dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania do nich dostępu (art. 15 RODO);

2)    do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO);

3)    do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4)    do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5)    do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

6)    do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi  (art. 20 RODO);

7)    do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. (art. 21 RODO);

8)    do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu w którym zgoda ta została wyrażona.

2.    Szczegółowe zasady dotyczące wykonania powyższych uprawnień regulują art. 15 – 21 RODO. Administrator strony informuje, iż powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

3.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4.    Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§5

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług Strony, tj. umowy o świadczenie usług lub nabycia produktów drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem https://kancelarialabuda.pl/regulamin/ oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.

2.    W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, adres, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.    W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych Użytkowników  lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na dochodzeniu  swoich roszczeń.

4.    W celu poprawy  jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne i analityczne dotyczące korzystania ze Strony. Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług za pomocą m.in. korzystania z plików  cookies, technologii Google Analytics lub Pixel Facebook. 

5.    Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach, publikować treści związane ze świadczonymi usługami oraz treści akcji promocyjnych, w które Administrator jest zaangażowany. Wyświetlanie wskazanych treści odbywa się zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§6

Okres przetwarzania danych osobowych

1.    Dane osobowe użytkowników będą przechowywane w okresie:

1)          realizacji usługi i podjęcia współpracy na żądanie Użytkownika, a także w okresie poprzedzającym zawarcie umowy lub wykonanie usługi związanej z oferowaną na Stronie usługą świadczoną droga elektroniczną w postaci nawiązania kontaktu, prowadzenia negocjacji, wymiany informacji;

2)          rozpatrywania reklamacji odnośnie świadczonych usług drogą elektroniczną;

3)          wymaganym przepisami prawa podatkowego, prawa cywilnego zgodnie z okresami przedawnienia ewentualnych roszczeń;

4)          do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności który termin jest dłuższy;

5)          korzystania przez użytkownika z usługi otrzymywania drogą elektroniczną Newslettera, do momentu rezygnacji przez użytkownika z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

§7

Odbiorcy danych osobowych

1.    Administrator w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania i korzystania ze Strony, zapewnienia m.in. możliwości kontaktu, złożenia zamówienia, realizacji usługi, korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika. Do wskazanych podmiotów mogą należeć:

1)          hostingodawca przechowujący dane na serwerze;

2)          dostawca usługi kontaktu elektronicznego e-mail, systemu mailingowego;

3)          dostawca systemu do fakturowania, w celu wystawienia faktury;

4)          biuro rachunkowe, które może przetwarzać dane Użytkownika widoczne na fakturach;

5)          podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe;

6)          pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu;

7)          firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;

8)          organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora.

§8

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

1.    Dane osobowe Użytkownika co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Biorąc jednak pod uwagę możliwość świadczenia usług  przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych a także infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co może powodować przekazanie danych w części lub całości poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.    Odbiorcy spoza Europejskiego Oddziału Gospodarczego, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych Użytkowników jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

3.    Każdy z dostawców z usług przedstawia szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności za pośrednictwem stron internetowych:

1)      Microsoft Corporation:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

2)      Google LLC:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3)      Facebook Ireland LTD:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

§9

Polityka prywatności social media

1.    Administratorem fanpage Łukasz Łabuda Radca Prawny @lukaszlabudaprawnik (zwanym dalej fanpage) jest Łukasz Łabuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Łabuda nr NIP: 6562342281, nr REGON: 387681224 zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.    Z uwagi iż fanpage osadzony jest w serwisie należącym do Facebook Inc. szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez serwis Facebook znajdują się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

3.    Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi fanpage, obsługi otrzymywanych wiadomości, marketingu własnych usług i treści, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

4.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolnie podjętą decyzję zaobserwowaniu fanpage, polubienia czy pozostawienia innych reakcji dotyczących fanpage i publikowanych na nim treści. Użytkownik dobrowolnie pozostawia komentarze, może je w każdym momencie usunąć bądź edytować. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z obserwowania fanpage.

5.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zainicjowanie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem narzędzia Messenger. Przekazane w ten sposób dane przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO. Wiadomości wysłane za pośrednictwem narzędzia Messenger podlegają automatycznej archiwizacji w środowisku Facebook. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość usunięcia chatu wiadomości i zarządzania nim bezpośrednio z aplikacji Messenger.

6.    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem narzędzia do komunikacji Messenger znajdują się pod adresem: https://www.messenger.com/privacy?locale=pl_PL

7.    Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w środowisku Facebook uzyskane za dobrowolną zgodą Użytkownika, poprzez jego interakcję ze stroną fanpage, przez okres tożsamy z okresem prowadzenia strony fanpage.

8.    Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych pozostawionych przez Użytkownika w serwisie Facebook regulują jego wewnętrzne regulaminy i polityka prywatności.

9.    Dane Użytkownika mogą być udostępnione innym odbiorcom danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

10. Dane Użytkownika mogą być także przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminami i polityką prywatności Facebook.

11. Uprawnienia Użytkownika w związku przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora szczegółowo określa niniejsza polityka prywatności i polityka plików cookies.

§10

Automatyzacja przetwarzania danych osobowych

W ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, tak aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, albo miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkownika.

§11

Inspektor ochrony danych

1.          Administrator informuje, iż nie powołał Inspektora Danych Osobowych i w sposób samodzielny wykonuje obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2.          W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@kancelarialabuda.pl

§12

Formularze na Stronie

1.    Strona umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem zamieszczonego na stronie adresu e-mail bądź formularza kontaktowego, zwanego dalej Formularzem.

2.    Aby skorzystać z Formularza, Użytkownik podaje takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości.

3.    W ramach treści wiadomości Użytkownik dobrowolnie i zgodnie z jego wolą może udostępnić inne dane osobowe.

4.    Przekazane dane osobowe za pomocą poczty elektronicznej e-mail bądź Formularza przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w oknie formularza, a także poprzez dobrowolne wysłanie ich do Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny.

5.    Administrator ma prawo archiwizacji przekazanych danych osobowych po zakończeniu kontaktu, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.    Administrator nie może jednoznacznie określić terminu usunięcia danych osobowych, jednak okres ich archiwizacji nie będzie dłuższy, niż terminy przedawnień roszczeń określonych zgodnie z przepisami prawa.

§13

Treści znajdujące się na stronie

1.    Wpisy i treści znajdujące się na Stronie mają jedynie charakter informacyjny. Żadna z informacji znajdujących się na tej Stronie nie stanowi porady prawnej. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem porady prawnej, konsultacji lub bardziej szczegółowych informacji odnoszących się do tematów poruszanych w zamieszczanych wpisach, mają możliwość skontaktowania się z Administratorem, za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się na Stronie.

2.    Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby informacje zawarte na Stronie były możliwie kompletne i aktualne w dniu ich publikacji na Stronie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za samodzielne ich wykorzystywanie przez Użytkownika oraz ewentualne rezultaty podjętych w związku z tym działań lub zaniechań.

§14

Prawa autorskie

Treści umieszczone na Stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wykorzystanie, kopiowanie w całości lub części treści zawartych na Stronie w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora.

§15

Polityka cookies

1.   Informacje ogólne

W celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania i korzystania z usług oferowanych na Stronie oraz dostosowania zamieszczanych na niej treści do potrzeb Użytkowników, Strona wykorzystuje pliki cookies.

2.   Zgoda na cookies

1)    Podczas pierwszego wejścia na Stronę, Użytkownik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na cookies lub podjęcia innych, możliwych działań wskazanych w komunikacie, w celu kontynuowania korzystania ze Strony. Korzystanie przez użytkownika ze Strony oznacza wyrażenie zgody. 

2)    W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony w przeglądarce Użytkownika.

3.   Pliki cookies

1)    Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza i zapisuje na urządzeniu Użytkownika, za pomocą którego wyświetla zawartość Strony.

2)    Pliki cookies, mogą być odczytywane przez własny system teleinformatyczny Administratora Strony a także przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich, z których Strona korzysta.

3)    Większość używanych przez Stronę plików cookies to tak zwane pliki „cookies sesji”. Po wizycie Użytkownika są automatycznie usuwane. Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika, dopóki nie usunie ich samodzielnie. 

4.   Cel używania plików cookies

Informacje uzyskane za pomocą plików cookies są wykorzystywane do optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze Strony, lepszego dostosowywania treści, ofert, usług internetowych pod względem technicznym i ekonomicznym oraz do umożliwienia łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do Strony przez odwiedzających ją Użytkowników.

5.   Pliki cookies podmiotów trzecich

1)    W ramach niniejszej Strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

a)    Google Analytics firmy Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

W zakresie korzystania z usługi Google Analytics, pliki cookies służą do śledzenia statystyk strony, mi.in. liczby odwiedzających ją Użytkowników, rodzaju systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzonego na stronie, odwiedzonych podstron i innych aktywności podejmowanych przez użytkownika w czasie korzystania ze Strony.

Administrator, korzystając z usługi Google Analytics nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację. 

W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies, Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics Strona będzie mogła korzystać również z funkcji marketingowych, bądź nie.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google Analytics danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, znajdują się pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

b)    Google Ads firmy Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W zakresie korzystania z narzędzia Google Ads, Administrator ma możliwość korzystania z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google. Działania w powyższym zakresie wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu marketingu własnych usług oraz produktów.

Pliki cookies systemu Google Ads pozwalają na automatycznie zbieranie informacji o aktywności Użytkownika na Stronie i dzięki temu odpowiednio wykorzystywać funkcje marketingowe dostosowując je do preferencji Użytkownika.

Administrator, korzystając z systemu Google Ads nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies, Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi ustawieniami prywatności decydując o możliwości korzystania z funkcji marketingowych po stronie Google.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez Google Ads danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, znajdują się pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

c)     Facebook ADS Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA;

W zakresie zarządzania reklamami i funkcjami marketingowymi, Strona może używać systemu reklam Facebook Ads firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania powyższym zakresie wynikają z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu marketingu własnych usług oraz produktów.

Strona korzysta również z narzędzia Pixel Facebook firmy Facebook Inc.

Administrator, korzystając z narzędzia Pixel Facebook nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem narzędzia Pixel Facebook znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Użytkownik z poziomu swojego konta w serwisie Facebook może zarządzać swoimi ustawieniami prywatności decydując o możliwości korzystania z funkcji marketingowych.

d)    Pliki cookies narzędzi społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn

Administrator daje Użytkownikowi możliwość korzystania na Stronie z funkcji społecznościowych, m.in. możliwość udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, polubienie posta, profilu, fanpage Administratora, subskrypcji profilu społecznościowego, zamieszczenia rekomendacji.

W tym celu Administrator wykorzystuje na Stronie wtyczki mediów społecznościowych umożliwiające poprzez kliknięcie w link dokonanie interakcji poprzez social media. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIN.

Szczegóły związane z wykorzystywaniem przez wtyczki narzędzi społecznościowych wykorzystywanych na stronie znajdują się pod adresem:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

Instagram – https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube – https://policies.google.com/privacy

§16

Logi serwera

1.    Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2.    Logi obejmują m.in. informację o adresie IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3.    Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji.

4.    Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana innym podmiotom poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Close Bitnami banner
Bitnami